Disclaimer

 Algemene voorwaarden Sense Cloud B.V.

 

 1. Definities

      In deze algemene voorwaarden hebben de hiernavolgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Sense Cloud: Sense Cloud B.V., gevestigd te Emmen, kantoorhoudende aan de Nijbracht 144, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 70010617;
 • Opdrachtgever(s): de klant(en) van Sense Cloud;
 • Opdracht: de overeenkomst tot leveren van Werken en/of diensten en al hetgeen daarmee samenhangt;
 • Werken: databestanden, (maat)software, koppelingen, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en/of ontwerpen.
 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Sense Cloud en haar Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
  2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sense Cloud waarbij derden voor de uitvoering worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is bij de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt aangesloten.
  6. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, sms, whatsapp of anderszins op schrift gesteld, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 1. Aanbod en offertes
  1. Sense Cloud stelt een offerte op waarin zij aangeeft welke werkzaamheden zij aanbiedt onder de Opdracht te verrichten, wat bij de Opdracht is inbegrepen en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. De in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
  2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sense Cloud doorgegeven wensen, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Sense Cloud haar aanbieding baseert.
  3. De in de offerte omschreven informatie en/of specificaties vervangen alle eerdere afspraken en correspondentie, in geval van tegenstrijdigheid geldt de inhoud van de offerte. Het is aan de Opdrachtgever om te controleren of de offerte de juiste informatie en/of specificaties bevat.
  4. De in de offertes van Sense Cloud opgenomen specificaties en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding van het te realiseren resultaat. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  5. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
  6. De door Sense Cloud gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is aangegeven. Sense Cloud kan nimmer verplicht worden tot aanvaarding na deze periode, maar indien zij daartoe vrijwillig overgaat, is de offerte alsnog aanvaard en komt de Opdracht tot stand.
  7. De Opdracht komt tot stand op het moment waarop de mededeling van Opdrachtgever, inhoudende aanvaarding van de offerte wordt ontvangen door Sense Cloud. De offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden.
  8. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sense Cloud daaraan niet gebonden. Er komt geen overeenkomst overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sense Cloud anders aangeeft.
  9. Het wijzigen van de Opdracht is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens en voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
  10. Sense Cloud zal in het geval van meerwerk een passende offerte uitbrengen.
  11. De prijzen in offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
  12. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Prijzen en betaling
  1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Opdrachtgever, geldt dat Sense Cloud gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een aanpassing, is Sense Cloud gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
  2. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Sense Cloud de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van de betaling.
  3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mogen door Sense Cloud worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
  4. Sense Cloud zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
  5. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
  6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen zeven dagen aan Sense Cloud te melden. De betalingsverplichting van het betwiste deel (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Sense Cloud de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Sense Cloud blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
  7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, of als Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 1. Wijzigingen in overeenkomst
  1. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Sense Cloud eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
  2. Sense Cloud mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 1. Geheimhouding en privacy
  1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
  2. Sense Cloud zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Opdracht betrekking op heeft, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Sense Cloud daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Sense Cloud zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
  3. Sense Cloud mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
  4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
  5. De Opdrachtgever vrijwaart Sense Cloud voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Sense Cloud toerekenbaar zijn.
  6. Het is Opdrachtgever verboden om een (voormalig) medewerker van Sense Cloud ten tijde van de dienstbetrekking, dan wel binnen één jaar na uitdiensttreding in dienst te nemen, dan wel als zzp’er opdrachten te verstrekken.
 1. Eigendomsvoorbehoud, zaakvorming en retentie
  1. Alle rechten aan Opdrachtgever worden steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig aan Sense Cloud zijn voldaan.
  2. Sense Cloud kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Sense Cloud offline halen, dan wel onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Sense Cloud verschuldigde bedragen betaald heeft.
  3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Werken berusten uitsluitend bij Sense Cloud of diens licentiegevers. Uitsluitend in het geval expliciet in de offerte is vermeld of apart anders is overeengekomen, kunnen rechten na volledige betaling worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten die bij deze voorwaarden onder artikel 9. en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Sense Cloud zal nimmer bronbestanden delen met Opdrachtgever.
  2. Indien Sense Cloud in afwijking van artikel 8.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts met een schriftelijk ondertekend stuk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken over zullen gaan op Opdrachtgever, dan zal dit pas gebeuren nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden en laat dit de bevoegdheid van Sense Cloud onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf of hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele eigendom het recht van Sense Cloud aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  4. Sense Cloud zal iedere dag eventuele wijzigingen of updates doorvoeren en een backup maken. Opdrachtgevers kunnen dit niet zelf. In het geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging kan Opdrachtgever verzoeken om installatie van een backup.
  5. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Sense Cloud zelf ontwikkelde Werken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of eigendom of indien naar het oordeel van Sense Cloud een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Sense Cloud zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien Sense Cloud naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Sense Cloud het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Sense Cloud zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever.
  6. Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Sense Cloud wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Sense Cloud voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de Werken (i) in een niet door Sense Cloud gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Sense Cloud geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de Werken zijn ontwikkeld of bestemd.
  7. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Sense Cloud van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal Sense Cloud vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden
 1. Gebruiksrecht
  1. Sense Cloud verleent Opdrachtgever mits die zijn/haar (doorlopende) betalingsverplichtingen (steeds) tijdig en volledig heeft nageleefd, het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Het recht zal verleend worden voor de periode waarop de betaling ziet. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
  2. Sense Cloud behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden, offerte en/of Overeenkomst – waaronder, maar niet beperkt tot betaling – met Sense Cloud is nagekomen. Onder opschorting door Sense Cloud wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever tot de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte werken (zoals, maar niet beperkt tot software of koppeling) en/of het (tijdelijk) offline halen van, een deel of het geheel, van die Werken.
  3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
  4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Sense Cloud bevat.
  5. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Sense Cloud de Werken offline halen en/of de koppeling(en) verwijderen en/of de toegang van de klant tot de Werken onmogelijk maken.
 1. Medewerking door Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal Sense Cloud steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, programma’s en software. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
  2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Sense Cloud te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
  3. Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Sense Cloud ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Sense Cloud voorgeschreven specificaties.
  4. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Sense Cloud stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Sense Cloud het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Sense Cloud tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
  5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Sense Cloud gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Sense Cloud kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Sense Cloud is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
 1. Uitvoering van de Opdracht
  1. Nadat de Opdracht tot stand is gekomen zal Sense Cloud zich naar beste kunnen inspannen en zullen de werkzaamheden conform offerte zo snel mogelijk worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met redelijke wensen van de Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sense Cloud aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Sense Cloud worden verstrekt.
  3. Sense Cloud garandeert dat de Opdracht zorgvuldig, degelijk en zo goed als mogelijk wordt uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Sense Cloud het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Sense Cloud is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
  4. Sense Cloud is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  5. Tenzij anders overeengekomen is Sense Cloud geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting, die nodig zal zijn bij de uitvoering van de Opdracht, ook niet indien Sense Cloud deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.
  6. Sense Cloud heeft het recht de Opdracht (tijdelijk) niet of beperkt uit te voeren als Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting tegenover Sense Cloud niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 1. Ontwikkeling van werken
  1. Bij het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft Sense Cloud, tenzij anders is overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software of componenten van derden.
  2. Het is Sense Cloud toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Sense Cloud open source software mag leveren aan Opdrachtgever en deze mag verwerken in Werken die zij maakt of aanpast in het kader van de Opdracht. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Sense Cloud Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
  3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sense Cloud een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in het kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
 1. Leveringstermijnen
  1. Alle door Sense Cloud genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sense Cloud bekend waren. Sense Cloud spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Sense Cloud niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Sense Cloud wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Sense Cloud is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Sense Cloud gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Sense Cloud en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 1. Oplevering en aanvaarding
  1. Sense Cloud zal na uitvoering van de Opdracht of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
  2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
  3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
  4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Sense Cloud zich ervoor inspannen de reden van afkeuring zo snel als mogelijk weg te nemen. Dit kan Sense Cloud doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens weer 14 dagen de gelegenheid om de revisie of motivatie goed- of af te keuren.
  5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd, dan zal er naar oordeel van Sense Cloud een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Opdracht. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Sense Cloud gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
  6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Sense Cloud het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van de aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook.
 1. Garantie
  1. Sense Cloud zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van één jaar na aflevering, gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Sense Cloud zijn gemeld. Sense Cloud garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Sense Cloud volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Sense Cloud kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Sense Cloud toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Sense Cloud wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
  2. Herstel van fouten zal geschieden op een door Sense Cloud te bepalen locatie. Sense Cloud is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  3. Sense Cloud heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 15.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Sense Cloud wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Sense Cloud niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000 (tienduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Sense Cloud aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden. b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Sense Cloud op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. De aansprakelijkheid van Sense Cloud voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
  3. Aansprakelijkheid van Sense Cloud voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Sense Cloud voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Sense Cloud voorgeschreven derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
  4. De in voorgaande leden van dit artikel 14 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sense Cloud of diens leidinggevenden.
  5. De aansprakelijkheid van Sense Cloud wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Sense Cloud onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Sense Cloud ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sense Cloud in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sense Cloud meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sense Cloud vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Sense Cloud voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Sense Cloud geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Sense Cloud zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 1. Overmacht
  1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, pandemie of epidemie, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Sense Cloud door zijn eigen Sense Cloud, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Sense Cloud kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 1. Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van twee maanden geldt. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  4. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sense Cloud gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Sense Cloud is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
  5. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Sense Cloud is wegens deze beëindiging nimmer enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het rechte tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
  6. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 18.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Sense Cloud ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Sense Cloud vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Artikel 11 Slotbepalingen
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sense Cloud gevestigd is. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
  2. Geschillen die tussen partijen mochten ontstaan terzake de offerte, overeenkomst, dan wel de algemene voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.
  3. De door Sense Cloud ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Sense Cloud is daarentegen steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen.